Stone bonker

(adj.) Something very obvious. Dog’s knob/bollocks cf. Nebby

Definition link